top of page
Favicon z cieniem.png

REGULAMIN MIASTO 360

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 

 1. Portal internetowy Miasto 360 pod adresem internetowym https://kety.miasto360.pl/ prowadzony jest przez DRONTEAM Sławomir Urbaniak z siedzibą w Kętach, ul. Spacerowa 55/18, 32-650 Kęty, NIP:5492228785.

 2. Strona internetowa projektu https://www.dronteam.pl/miasto360/

 3. Kupno wizytówek na portalu skierowane jest do przedsiębiorców - właścicieli bądź przedstawicieli  firm/instytucji.

 4. Korzystanie z portalu dla Zwiedzających jest bezpłatne.

 5. Regulamin określa warunki i zasady korzystania przez Klientów oraz Zwiedzających z usług i funkcji dostępnych w portalu Miasto 360. Akceptacja regulaminu stanowi jednocześnie Umowę między Klientem a właścicielem portalu Miasto 360. 

 

II DEFINICJE

 

MIASTO 360 - projekt służący promocji dołączających gmin i miast, zawierający panoramy z drona, połączone ze sobą, umożliwiające odbycie wirtualnej wycieczki po danym obszarze, wzbogacony o interaktywne punkty, zwany dalej Spacerem.

 

SPACER - wirtualny spacer z powietrza, zwany również portalem Miasto 360.

 

ZWIEDZAJĄCY - użytkownik przeglądający Spacer,korzystający z portalu Miasto 360.

 

KLIENT - właściciel/przedstawiciel firmy bądź instytucji, kupujący wizytówkę swojej firmy/instytucji w Spacerze. 

 

PLAN OBIEKTU - plan budynku znajdujący się w prawym dolnym rogu, wyświetlający się w wirtualnym spacerze z ziemi, wewnątrz obiektu. Pomaga w nawigacji.

 

HOTSPOT - interaktywny, klikalny punkt w Spacerze, np. animowany okrąg, kółko na podłodze, ikona

 

PRZYPIS - napis wyświetlający się po najechaniu kursorem myszki na hotspot.

 

WIZYTÓWKA - zdjęcie profilowe firmy/instytucji wraz z nazwą i opisem, aktywnym numerem telefonu, aktywnym adresem e-mail, odnośnikami do stron internetowych dotyczących działalności oraz jej lokalizacji w GoogleMaps, wyświetlająca się po kliknięciu w hotspot miejsca.

 

ZDJĘCIE PROFILOWE - zdjęcie firmy/instytucji wyświetlające się w wizytówce po kliknięciu hotspotu miejsca. Ponadto Klient otrzymuje je od Miasta 360 na własny użytek.

 

PANORAMA 360 (dron) - widok panoramiczny 360 z powietrza, wykonany przy użyciu drona.
 

ZDJĘCIE 360 (ziemia) - zdjęcie panoramiczne 360 z ziemi, wykonane aparatem.
 

WIRTUALNY SPACER (z powietrza) - panoramy 360 wykonane dronem, połączone ze sobą.

 

WIRTUALNY SPACER (z ziemi) - zdjęcia 360 wykonane aparatem, połączone ze sobą.

 

MINIATURKA - zdjęcie pojawiające się po opublikowaniu linku do wirtualnego spaceru w social media, tożsame ze zdjęciem profilowym.

 

PUBLIKACJA - pojawienie się nowej treści w Spacerze.

 

REGULAMIN - niniejszy Regulamin korzystania z portalu Miasto 360, określa zasady i warunki świadczenia usług portalu Miasto 360.

 

WIDOK - obszar, który aktualnie wyświetlany jest na ekranie, z możliwością udostępnienia.

 

FORMULARZ - formularz, znajdujący się pod adresem https://www.dronteam.pl/miasto360/formularz,
zbiór danych niezbędnych do utworzenia wizytówki w portalu Miasto 360. Formularz uzupełnia Klient.

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

REKORD - dane podane przez Klienta podczas wypełniania Formularza, dotyczą jednej firmy/instytucji.

 

BAZA DANYCH - szyfrowany zbiór rekordów, bezpośrednio połączony ze Spacerem Miasto 360.

 

SYSTEM CMS - autorskie rozwiązanie informatyczne, dzięki któremu edycja rekordów w bazie danych powoduje natychmiastową aktualizację tych danych w Spacerze. 

 

SERWER - miejsce w Sieci Internet, na którym znajduje się Spacer. Jest zabezpieczony certyfikatem SSL. Wykonywane są systematyczne kopie zapasowe danych, dzięki czemu gwarantujemy dostępność Spaceru na poziomie 99% czasu. Mogą wynikać przerwy, związane z publikacją nowych treści.


III OPIS DZIAŁANIA MENU 

 

Menu Spaceru znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. Przedstawia zestaw podstawowych funkcji niezbędnych do swobodnego korzystania ze Spaceru. Każda z funkcji ma odpowiadającą jej, interaktywną ikonę. Tylko kliknięcie ikony spowoduje uruchomienie się danej funkcji.

 

 • uruchom od nowa - za pomocą tej funkcji można powrócić do strony startowej Spaceru.
   

 • miejsca - spis dostępnych w Spacerze wizytówek z podziałem na kategorie.
   

 • mapa lokalizacji - mapa znajdująca się w prawym dolnym rogu ekranu, pozwalająca na łatwiejszą orientację i nawigację Spaceru, z możliwością wyłączenia w każdym momencie.
   

 • lista panoram - lista zdjęć panoramicznych wykonanych za pomocą drona, z możliwością kliknięcia i bezpośredniego przeniesienia się na daną panoramę.
   

 • udostępnij ten widok - funkcja pozwalająca na skopiowanie linku i udostępnienie wybranego przez siebie widoku w spacerze.
   

 • samouczek - krótka instrukcja wyjaśniająca poruszanie się po Spacerze.
   

 • o projekcie - opis charakterystyki projektu Miasto 360 wraz z danymi kontaktowymi.
   

 • www.miasto360.pl - ikona prowadząca do strony internetowej projektu
   

 • ustawienia - funkcja umożliwiająca przejście na pełny ekran, włączenie/wyłączenie grafik, pojawienie się formularza, czy skorzystanie z opcji VR.
   

 • schowaj menu - funkcja pozwala na schowanie menu i w dowolnym momencie jego przywrócenie.

 

IV ZASADY WSPÓŁPRACY

 

1. Zakładanie wizytówki

 

Klient uzyskuje możliwość założenia wizytówki w portalu Miasto 360 po wypełnieniu Formularza znajdującego się na https://www.dronteam.pl/miasto360/formularz oraz opłaceniu faktury proforma otrzymanej z adresu e-mail kontakt@dronteam.pl . Wizytówka zawierać będzie zdjęcie profilowe, opisem i aktywne linki dotyczące danego miejsca - wszystkie dane podane przez Klienta.
 

 1. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas uzupełniania Formularza oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony portalu Miasto 360. 

 2. W Formularzu przy zakładaniu wizytówki wyróżnione i oznaczone są te dane, których podanie jest niezbędne do jej założenia.

 3. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie, przy czym podawanie niektórych danych może być konieczne w celu wypełnienia Formularza.

 4. Klient zobowiązuje się, że:

 • wprowadzając dane do Formularza będzie do tego uprawniony i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich;

 • wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta będą prawdziwe;

 • powstrzyma się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej – portal Miasto 360 nie wymaga podania takich danych od Klientów w celu korzystania z wizytówki.

 • będzie korzystać z wizytówki i portalu Miasto 360 tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 • nie będzie umieszczać  treści (informacji, zdjęć itp.) naruszających prawo, treści o charakterze pornograficznym, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich (w tym dobra osobiste), zasady uczciwej konkurencji lub postanowienia Regulaminu – w razie naruszenia ww. zobowiązania, Miasto 360 jest uprawnione do usunięcia danych albo innych treści zamieszczonych przez Klienta, czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta;

 • Klient ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone w swojej wizytówce zamieszczonej w Spacerze.

 • Klient może dezaktywować wizytówkę w każdej chwili, bez podania przyczyny, jednak nie jest to podstawą do zwrotu rocznego abonamentu. Aby dezaktywować wizytówkę należy skontaktować się z właścicielem portalu Miasto 360 za pomocą adresu e-mail kontakt@dronteam.pl

2. Uprawnienia i odpowiedzialność właściciela portalu Miasto 360.

 

 1. Miasto 360 nie ponosi odpowiedzialności za:

 • autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Spacerze przez Klientów oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami.

 • szkody spowodowane przez Klientów w związku z nienależytym wypełnieniem Formularza;

 • szkody spowodowane przez Klientów poprzez naruszenie praw osób trzecich;

 • szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Miasto 360;

 • szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem portalu Miasto 360 Usług, w szczególności Usług wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości;

 • szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Klientów do zawierania umów za pośrednictwem portalu Miasto 360 oraz w związku z ich niewypłacalnością;

 1. Miasto 360 jest uprawnione do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania portalu w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania portalu na stronie internetowej Miasto 360 zostanie opublikowany stosowny komunikat.

 2. Miasto 360, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

 • nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych,

 • jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych,

 • jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Miasto 360 za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 • Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Systemu - nieprawidłowości w działaniu Systemu mogą być reklamowane przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie właściciela Miasto 360.

 • Reklamacje dotyczące działania portalu Miasto 360 należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres email:  kontakt@dronteam.pl .

 • Miasto 360 zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.

 • Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 • Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemne

 • Miasto 360 ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji dotyczących Usług na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

V WYMAGANIA TECHNICZNE 

Do korzystania z portalu Miasto 360,, w tym korzystania z wszelkich jego funkcji udostępnionych dla Klientów i Zwiedzających niezbędne jest:

 • urządzenie posiadające ekran, z dostępem do sieci internetowej wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową. 
   

VI PŁATNOŚCI

 

Klient, który uzupełni Formularz https://www.dronteam.pl/miasto360/formularz i złoży zamówienie na aktywację wizytówki w portalu Miasto 360, otrzyma na podany przez siebie adres e-mail fakturę proforma. Faktura zostanie wysłana z adresu e-mail kontakt@dronteam.pl Opłacenie tej faktury uruchamia 7 dniowy okres aktywacji wizytówki na portalu Miasto 360. Po 7 dniach kompletna wizytówka zostaje umieszczona w Spacerze, tym samym staje się widoczna dla wszystkich Zwiedzających.

 

jednorazowa aktywacja - dotyczy Klienta, który zakłada wizytówkę swojej firmy/instytucji na portalu Miasto 360 po raz pierwszy,

 

opłata roczna - kwota aktywująca wizytówkę w portalu Miasto 360 od dnia jej aktywacji na portalu.

 

+1 zł nowa panorama - na danym obszarze nie ma jeszcze  panoramy 360 wykonanej z drona. 

 

Przed upływem okresu abonamentowego Klient otrzyma fakturę proformę. Jej nieopłacenie jest jednoznaczne z rezygnacją z korzystania z wizytówki na portalu Miasto 360 i powoduje natychmiastowe jej usunięcie.

 

VII PRZEPŁYW INFORMACJI

 

Przepływ informacji pozyskanych od Klienta wygląda następująco:

 

Formularz - rekord - baza danych - CMS - Wizytówka.

Zatem dane uzupełnione przez Klienta na poziomie wypełnienia Formularza, stają się rekordem. Zbiór rekordów tworzy bazę danych, z kolei ona zostaje za pomocą narzędzia CMS połączona ze Spacerem, co daje możliwość natychmiastowej aktualizacji danych w wizytówce.


 

VIII DANE OSOBOWE, PRYWATNOŚĆ, RODO.

 

 1. Miasto 360 przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów.

 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego wizytówce. Aktualizacji danych można dokonać poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@dronteam.pl. Właściciel Miasto 360 jest zobowiązany wprowadzić zaktualizowane dane do 7 dni roboczych. 

 3. Klient, zamieszczając swoje dane w Formularzu:

  1. wyraża zgodę na to, że jego wizytówka będzie dostępna dla wszystkich użytkowników sieci Internet;

  2. Miasto 360 będzie kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez niego podczas uzupełniania Formularza adres e-mail lub nr telefonu.

 4. Klient przy uzupełnianiu Formularza może wyrazić odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej w innych celach niż wykonanie wizytówki na portal Miasto 360.

 5. Istotą uzupełniania Formularza i zakładania wizytówek przez Klientów jest promowanie ich firmy bądź instytucji. 

 6. Miasto 360 przetwarza dane osobowe Klientów we własnych celach. Gdy Klient za pomocą wypełnienia Formularza i opłacenia faktury stworzy wizytówkę:

  1. dochodzi do zawarcia umowy między Klientem a właścicielem Miasto 360 o świadczenie przez Miasto 360 usługi wykonania  wizytówki i umieszczenia jej na portalu Miasto 360 na rzecz Klienta,

  2. Właściciel portalu Miasto 360 staje się administratorem danych osobowych takiego Klienta, w związku z czym zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w RODO i ponosi za to odpowiedzialność wynikającą z przepisów.

  3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.dronteam.pl/miasto360 oraz https://kety.miasto360.pl/  jest Sławomir Urbaniak wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą DRONTEAM, adres siedziby: 32-650 Kęty, ul. Spacerowa 55/18, adres do doręczeń: , NIP: 5492228785, REGON: 120647912, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@dronteam.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednocześnie Usługodawcą

  4. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

   1. przetwarzane zgodnie z prawem,

   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
     

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  -kontaktowania się z usługobiorcą (Klientem)

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  a.Imię i nazwisko,
  b.Adres e-mail,
  c.Numer telefonu,
  d.Inne

 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

 • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.
   

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. 

 4. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).
   

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@dronteam.pl

PLIKI "COOKIES"

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  - sesyjne
  - ”Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

 

 1. Miasto 360 zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej www.miasto360.pl 

 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Miasto 360 zawiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości email przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z Kontem Klienta lub w drodze korespondencji listownej kierowanej do Klienta bezpośrednio. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu i w takim wypadku ma prawo żądać dezaktywacji wizytówki poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie mailowej lub pisemnej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Miasto 360 o zmianie Regulaminu. Nie uprawnia to jednak Klienta do otrzymania zwrotu zapłaconej faktury.

 3. W przypadku, braku takiego żądania przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 maja 2024r.

Favicon z cieniem.png

REGULAMIN MIASTO 360

bottom of page